Szukaj ...

 • w kategorii
 • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Wydarzenia

2019-05-30

Zaproszenie na misję gospodarczą w Szanghaju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu już po raz drugi została zaproszona do przygotowania udziału Polski w targach China International Import Expo, które odbędą się w dniach 5-10 listopada br. w Szanghaju. To największa tego typu impreza w Chinach organizowana z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania produktów Państwa firmy. Istotnym celem targów jest promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych wysokiej jakości. ...

2018-11-27

Swiętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy- misja gospodarcza tour operatorów

Sektor turystyczno-uzdrowiskowy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów Regionu Świętokrzyskiego, którego potencjał można istotnie zwiększyć poprzez działania promocyjne. W takie przedsięwzięcia wpisuje się planowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 12 – 15 czerwca 2019r. misja przyjazdowa gości zagranicznych połączona z VI spotkaniem sieciującym pn.: „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca w Busku-Zdroju. Celem tego wydarzenia, jak w latach ubiegłych będzie promocja regionalnych możliwości tego sektora na rynkach zagranicznych oraz nawiązanie nowych, trwałych kontaktów. Program wydarzenia przewiduje w części merytorycznej, oprócz wystąpień znakomitych ekspertów, również wizyty w lokalnych sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. ...

2018-05-23

Spotkanie Grupy Sterującej międzynarodowego projektu ATM for SME`s

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Cagliari odbyło się spotkanie Grupy Sterującej  międzynarodowego projektu  ATM for SME`s – “Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises”, (“Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”), realizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w ramach Programu INTERREG EUROPA. ...

więcej

spwzswpz

Współpraca z Polonią i Polakami za granicą

spwz

Współpraca i wzmacnianie więzi z Polonią stały się po 89 roku nierozerwalną częścią polskiej polityki zagranicznej realizowanej zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym.


Według informacji podanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszka około 18-20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia tworząc tym samym szóstą co do wielkości diasporę w świecie. W ramach polityki polonijnej MSZ wyznacza cele priorytetowe i obszary współpracy. Do najważniejszych należą:
 • nauczanie języka polskiego w języku polskim i o Polsce
 • wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania
 • wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.

Istotnymi obszarami współpracy poprzez które propagowana jest wiedza o Polsce wśród Polonii, a także w krajach jej osiedlenia są: kultura, nauka i gospodarka. Efektem wspierania diaspory przez rząd, a tym samym zacieśnienia więzi z ojczyzną i wzrostu tożsamości narodowej, jest zaangażowanie środowisk polonijnych w realizację interesów Polski i jej promocja za granicą. Kultywowanie i wzmacnianie wzajemnych relacji  przynosi dwustronne korzyści, pozwala na realizowanie wspólnych projektów i chroni polskie dziedzictwo kulturowe za granicą.

W opracowanych przez MSZ Priorytetach polskiej polityki zagranicznej 2012-2016 współpraca z Polonią zajmuje istotne miejsce. Do najważniejszych zadań w tym obszarze należą:

 • Zapewnienie Polakom i Polonii za granicą możliwości funkcjonowania w ramach prawnych gwarantujących kultywowanie polskości oraz respektowanie przez państwa zamieszkania odpowiednich norm i standardów.
 • Zidentyfikowanie celów polskiej polityki zagranicznej zbieżnych z interesami Polonii i Polaków za granicą oraz zaproponowanie współpracy w urzeczywistnianiu tych celów dla dobra Polski i jej pozytywnego wizerunku za granicą.
 • Wzmocnienie społecznej integracji Polonii i Polaków za granicą oraz ich politycznej mobilizacji: włączenie w miejscowe społeczności na poziomie politycznym (wybory lokalne, udział w partiach politycznych), kulturowym, językowym i pracowniczym w państwach pobytu.
 • Sprzyjanie generowaniu aktywności obywatelskiej i nowych form prowadzenia działalności społecznej wśród Polaków na Wschodzie.
 • Uatrakcyjnienie i rozszerzenie przekazu polskich mediów publicznych dla zagranicy oraz wsparcie instytucji państwa dla mediów polonijnych.
 • Usprawnienie istniejących i tworzenie nowych form upowszechniania języka polskiego i wiedzy o Polsce, w tym tworzenie i sponsorowanie ośrodków studiów polskich na czołowych uniwersytetach.
 • Pełne wykorzystanie zmienionego systemu finansowania polityki polonijnej, aby środki finansowe były lepiej podporządkowane interesom Polski i jednocześnie lepiej służyły Polonii i Polakom za granicą.
 • Wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą.

Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego przyjęte zostały przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XLI/731/10 w dniu 27 września 2010. Jednym z głównych celów współpracy zagranicznej wskazanym przez powyższy dokument jest wspieranie środowisk polonijnych. Za istotne uznano rozwój kontaktów z Polakami, którzy mieszkają poza granicami Polski w wyniku historycznych zmian oraz wspieranie działalności reprezentujących ich organizacji, wzmacniając tożsamość narodową i ich aktywność w kraju ich zamieszkania. Niezwykle istotną grupą znajdującą się w obszarze zainteresowań Województwa Świętokrzyskiego są polscy pracownicy migrujący w Unii Europejskiej, którzy przebywają za granicą z przyczyn ekonomicznych a których powrót do kraju i działalność inwestycyjna w regionie mogłaby korzystnie wpłynąć na jego dalszy rozwój. W przypadku współpracy z regionami, w których znajdują się duże zbiorowości Polaków celami nadrzędnymi będą wszelkie działania chroniące polskie dziedzictwo kulturowe.

Mając na uwadze priorytety, kierunki i obszary współpracy  wyznaczane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także w ramach realizacji polityki samorządu dotyczącej wspierania polskiej diaspory, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego prowadzi działania mające na celu inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami i środowiskami polonijnymi. Dzięki uczestnictwu przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego w wydarzeniach i uroczystościach polonijnych możliwe jest umocnienie pozycji rodaków przebywających poza granicami kraju a także promocja rodzimej kultury i regionu Świętokrzyskiego w krajach takich jak: Belgia, Francja, Węgry, Federacja Rosyjska, Białoruś czy Ukraina. Ogromnego wsparcia, o czym szczególnie pamiętamy, wymaga polska społeczność mieszkająca na Białorusi, która walczy o swoje prawa do kultywowania polskości mimo nieprzyjaznej atmosfery politycznej.

Wieloletnia współpraca Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim zaowocowała nawiązaniem kontaktów z Polonią ukraińską. Przedstawiciele regionu Świętokrzyskiego  obecni są na obchodach ważnych świąt narodowych, takich jak Dzień Polonii i Polaków za Granicą lub Festiwal Kultury Polskiej, któremu w roku 2013  patronował Marszałek Województwa. W ramach działań na rzecz środowisk polonijnych, a także upowszechniania języka polskiego i wiedzy o Polsce w maju 2012 roku przekazano Konfederacji Polaków Podola podręczniki szkolne, leksykony oraz literaturę popularną i naukową.

Województwo Świętokrzyskie jest również aktywnym uczestnikiem wydarzeń organizowanych przez Polonię francuską. Jednym z nich była prezentacja województwa w Lievin we Francji z okazji „Rynek en Fete 2011 – D’ESTinations” i udział w Seminarium „Cooperation franco-polonaise dans tous ses etats”. Przedsięwzięcie zostało zaaranżowane przez Kongres Polonii Francuskiej z okazji Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 i miało na celu promocję kraju, a także aktywizację wzajemnych kontaktów. Seminarium poświęcone było polsko-francuskiej współpracy a Salon ,,d’ESTinations” był doskonałą okazją do zaprezentowania walorów polskich regionów, w tym Regionu Świętokrzyskiego. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród Polonii, lecz także wśród obywateli francuskich – rozdano około 3000 egzemplarzy magazynu dotyczącego Województwa Świętokrzyskiego a liczba osób zwiedzających przekroczyła 4 tysiące.

Współpraca Województwa Świętokrzyskiego z Polonią węgierską zainicjowana została w roku 2011 poprzez udział jego przedstawicieli w uroczystych obchodach Dnia Św. Władysława – święcie patrona Polonii Węgierskiej zaaranżowanym  przez Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Dzień Św. Władysława jest okazją do uczczenia przyjaźni polsko-węgierskiej i przypominania o jej historycznych korzeniach sięgających średniowiecza. Województwo Świętokrzyskie reprezentowane było przez radnych,  świętokrzyski zespół pieśni i tańca KIELCE oraz Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Uczestnictwo w obchodach Dnia Św. Władysława było okazją do promowania potencjału artystycznego regionu Świętokrzyskiego na Węgrzech.

W ramach działań mających na celu wspieranie Polonii rosyjskiej przedstawiciele Województwa Świętokrzyskiego zorganizowali  dwutygodniową wycieczkę dla dzieci i młodzieży polonijnej związanej ze smoleńskim stowarzyszeniem „Dom Polski”. Grupa składająca się z 22 osób odwiedziła między innymi: Muzeum Zabawek i Zabawy, Święty Krzyż, Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej, Kurozwęki, Jura Park Bałtów, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Park Etnograficzny w Tokarni, Dymarki Świętokrzyskie, Park Miniatur w Krajnie, Muzeum Narodowe oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.  Celem wizyty było zacieśnienie więzi między Polonią rosyjską a krajem ojczystym i rozpowszechnianie wiedzy o polskiej kulturze, języku i historii.

Województwo Świętokrzyskie współpracuje również z Polonią belgijską, która za pośrednictwem Centrum Kultury Viva-Pol w Antwerpii organizuje obchody ,,Dnia kultury polskiej”. Celem przedsięwzięcia jest  szeroka prezentacja polskiej muzyki, sztuki, literatury, języka i filozofii poprzez zorganizowanie koncertów , warsztatów , wystaw i quizów. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu a także Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, którego pracownicy przygotowali warsztaty, prezentacje i animacje teatralne.

Mając na uwadze niezwykle trudną sytuację Polonii białoruskiej przedstawiciele Województwa Świętokrzyskiego starają się utrzymywać stały kontakt ze Związkiem Polaków na Białorusi (ZPB). Istotną częścią wzmacniania tożsamości narodowej Polaków mieszkających na Białorusi jest wsparcie rozwoju kadr i szkolnictwa, stąd organizowane są wizyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia metodyczne dla nauczycieli. W ramach programu „Świętokrzyskie na rzecz edukacji” możliwe było m.in. przeprowadzenie szkoleń dla 11 nauczycieli polskich z Białorusi oraz  zorganizowanie wypoczynku dla 48-osobowej grupy uczniów i opiekunów z polskiej szkoły z miejscowości Wołkowysk.

 

 

Kalendarium

Wrzesień 2019
PonWtŚrCzPtSobNdz
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30           

Galeria

Współpraca zagraniczna

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!