Szukaj ...

 • w kategorii
 • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Powiat Starachowicki

Powiat Starachowicki usytuowany jest na obrzeżu północnej części Województwa Świętokrzyskiego, zajmując obszar między Przedgórzem Iłżeckim, a podnóżem Gór Świętokrzyskich.


Południowe granice powiatu dzieli zaledwie 10km od najwyższego pasma Gór Świętokrzyskich - Łysogór. Oś komunikacyjną całego regionu stanowi dolina rzeki Kamiennej. Wzdłuż niej biegnie linia kolejowa Warszawa - Skarżysko-Kamienna - Rzeszów oraz drogi krajowe: Warszawa - Radom - Iłża - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów i Skarżysko-Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski. Siedzibę Powiatu - Starachowice dzieli od Warszawy, Krakowa, Łodzi i Lublina w każdym kierunku 150-170km. W odległości 55km w Masłowie pod Kielcami znajduje się lotnisko dla samolotów czarterowych średniej wielkości. Powierzchnia: 524 km2, Ludność: 96,022 tys.

Na terenie powiatu starachowickiego prowadzi działalność ok. 4.500 podmiotów gospodarczych o bardzo zróżnicowanych pod względem wielkości, profilu działalności i poziomie zatrudnienia. Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym są Starachowice, gdzie ulokowała się zdecydowana większość podmiotów działających w różnych sferach gospodarki. Poza istniejącymi Wieloletnimi Planami Inwestycyjnymi miasto opracowało - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta i pozyskiwania środków z funduszy europejskich - opracowano Lokalny Program Rewitalizacji miasta Starachowice. Podstawą trwałego i harmonijnego rozwoju gospodarczego jest uruchomienie mechanizmów sprzyjających jego zdynamizowaniu. Kierunki wzrostu gospodarczego przewidują działania w trzech płaszczyznach: zintensyfikowania współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice", liberalizację przepisów prawa miejscowego oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych. Starachowice to znaczący w województwie świętokrzyskim ośrodek administracyjny i przemysłowy. Wieloletnie tradycje przemysłu metalowego, metalurgicznego i drzewnego coraz wyraźniej ustępują bardziej zróżnicowanej gospodarce. Poza branżą samochodową i maszynową rozwijają się inne dziedziny wytwórczości, np. przetwórstwo mięsne, produkcja materiałów budowlanych, mebli i obuwia, a także usługi transportowe, branża samochodowa i maszynowa. Dzięki dywersyfikacji przemysłowej w poszczególnych sektorach nastąpił rozwój ceramiki sanitarnej, poligrafii, elektrotechniki oraz przemysłu tekstylnego. W przeciągu minionych 10 lat liczba przedsiębiorstw wzrosła o 65%. Aktualnie w obrębie Starachowic funkcjonuje około 4000 podmiotów.

W powiecie działają 3 licea, 3 szkoły zawodowe, Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Centrum Kształcenia Praktycznego i Państwowe Ognisko Plastyczne

 • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
 • Regionalna Izba Gospodarcza
 • Starachowicki Inkubator Przedsiębiorstw
 • Starachowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
 • Unia Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Starachowickiego
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach
Organizacje pozarządowe o profilu promującym kulturę w szczególności
 • Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK w Starachowicach
 • Stowarzyszenie Promocji Tańca i Muzyki "MiM"
 • Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej
 • Fundacja Kultury Regionalnej "Radostowa"
 • Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura
 • Muzeum Regionalne PTTK
Na terenie powiatu działają również aktywne stowarzyszenia społeczno-kulturalne, niektóre z nich to:
 • Towarzystwo Przyjaciół Starachowic
 • Polskie Towarzystwo Historyczne o Starachowice
 • Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka

Powiat starachowicki, z wyjątkowo ukształtowanym terenem, malowniczą doliną rzeki Kamiennej i Sieradowickim Parkiem Krajobrazowym, jest jednym z najpiękniejszych Zakątków Ziemi Świętokrzyskiej. Liczne miejsca pamięci narodowej, dokumentujące walki naszych przodków o wolność, a także cenne zabytki na czele z Opactwem Cystersów w Wąchocku i Zespołem Wielkopiecowym znajdującym się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki  w Starachowicach, stanowią szczególnie interesującą ofertę dla gości i turystów.

Powiat starachowicki tętni bogatym, różnorodnym życiem kulturalnym. Liczne placówki kulturalne z wielkim zapałem realizują swą szeroką działalność dbając o to, by trafić do jak najszerszego odbiorcy. Każdy mieszkaniec powiatu ma szansę uczestniczyć w życiu kulturalnym dzięki pracy takich animatorów kultury jak:

 • Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach
 • Spółdzielczy Dom Kultury "Wanacja" w Starachowicach
 • Spółdzielczy Dom Kultury SSM w Starachowicach
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku,
 • Gminne Ośrodki Kultury w Brodach, Pawłowie i Mircu.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach.
 • Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Starachowicach
 • 111 Artystyczna Drużyna Harcerska ZHP w Starachowicach

Placówki realizujące naukę w kierunkach artystycznych to:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna
 • Miejska Szkoła Tańca "MiM"
 • Państwowe Ognisko Plastyczne
 • Szkoła Muzyczna "Yamaha"

Amatorski ruch artystyczny w powiecie reprezentują:

 • Nauczycielski Chór Kameralny "Concentus"
 • Chór Kameralny "Portamento"
 • Międzyszkolny Big Band przy SP nr 11
 • Teatr Muzyczny "Nad Kamienną"
 • Zespół Tańca i Inscenizacji "Plejada"
 • Studio Taneczne "Takt"
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział w Starachowicach)
 • Zespoły artystyczne MGOK w Wąchocku.
 • Zespoły artystyczne w GOK Brodów, Pawłowa i Mirca


Imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe realizowane w powiecie prezentuje wydawany co roku Kalendarz Imprez Kulturalnych, Turystycznych i Sportowych Powiatu Starachowickiego.

Do stałych i cyklicznie organizowanych imprez kulturalnych należą m.in.:

 • Jarmark u Starzecha,
 • Dni Starachowic,
 • Dni Wąchocka,
 • Festiwal Pieśni Religijnej w Kałkowie,
 • Ogólnopolskie Młodzieżowe Spotkania z Muzyką Dawną "Musica Antiqua-Cantores Scholares",
 • Noce Teatralne organizowane przez Stowarzyszenie Promocji Talentów działające przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach
 • Spotkania Handlowe nad Kamienną

Powiat Starachowicki w roku 2005 podpisał deklarację o partnerstwie z Rejonem Barskim. Zakres współpracy określony w tej deklaracji obejmuje również współpracę pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami kultury działającymi na terenie obydwu Powiatów, a w roku 2008 porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Barskim na Ukrainie w Obwodzie Winnickim a Powiatem Starachowickim. W ramach tych porozumień realizowany jest corocznie przy współpracy z Rejonowym Kulturalno - Oświatowym Stowarzyszeniem Polaków w Barze na Ukrainie program wymiany kulturalnej i promocyjnej w ramach "Dni Kultury Polskiej na Ukrainie" oraz "Dni Kultury Ukraińskiej w Polsce". W ramach tych programów organizowane są wyjazdy młodzieżowych zespołów artystycznych i przedstawicieli młodzieżowego środowiska artystycznego, które prezentują swój dorobek kulturalny i artystyczny podczas koncertów organizowanych w Barze na Ukrainie i w Polsce w mieście Starachowice.

W 2000r. Powiat Starachowicki nawiązał współpracę z Powiatem Vechta w Niemczech. W ramach tej współpracy odbywają się wzajemne wizyty samorządowców i instytucji związanych z turystyką, gospodarką, edukacją, pomocą społeczną.

W 2011r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach a Urzędem Pracy w Vechcie dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ułatwiające pracodawcom rekrutację osób na nowe miejsca pracy.

Od 2006r. corocznie organizowane są przy współpracy z Rejonowym Kulturalno - Oświatowym Stowarzyszeniem Polaków w Barze na Ukrainie „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie” w mieście Bar i „ Dni Kultury Ukraińskiej w Polsce” w mieście Starachowice. W 2013r. Powiat Starachowicki uczestniczył w projekcie w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”.

Bujny rozkwit przemysłu na tych ziemiach przypada na wiek XIX. Szczególne zasługi w tej dziedzinie położył Stanisław Staszic i ówczesny Minister Skarbu Ksawery Drucki-Lubecki. Dzięki inicjatywie Staszica powstał plan budowy „ciągłych zakładów fabryk żelaznych na rzece Kamiennej". Stanisław Staszic pozostawił po swej działalności wspaniały zespół zakładów hutniczych, których pozostałości wzbudzają do dziś podziw znawców.

władze Powiatu:

Andrzej Matynia – Starosta Starachowicki

Dariusz Dąbrowski – Wicestarosta Powiatu Starachowickiego

e-mail: starosta@powiat.starachowice.pl

www.powiat.starachowice.pl

osoby do kontaktu:

Ewa Wójcicka – podinspektor, tel. 41 273 09 42, e-mail; e.wojcicka@powiat.starachowice.pl

Piotr Gos – podinspektor (j. angielski) tel. 693 779 899,-mail: p.gos@powiat.starachowice.pl

Szczególnie polecamy!:

www.ekomuzeum.pl

polecamy!

Muzeum Przyrody i Techniki obejmuje obszar 8 hektarów, na którym zlokalizowane są obiekty dwóch zakładów wielkopiecowych z 1841 roku i 1899 roku. Stanowią one doskonałą ilustrację technologicznego rozwoju XIX-wiecznego hutnictwa, jako że zachowały w całości swój tarasowy układ oraz ciąg technologiczny. Wśród atrakcji znajdujących się na terenie naszego Muzeum znaleźć można samochody produkowane przez byłą Fabrykę Samochodów Ciężarowych. Są wśród nich: pierwszy z całej rodziny STAR 20 oraz terenowy STAR 266R uczestnik X Rajdu Paryż – Dakar z 1988 roku orz STAR M2 jedyny polski papa mobile z okresu I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r.

W zabytkowym „Kinie Kotłownia” prezentowana jest wystawa paleontologiczna, której najważniejszym elementem jest zbiór skamieniałości – tropów zwierząt żyjących w rejonie Gór Świętokrzyskich przed 200 milionami lat. W ramach realizowanego w latach 2008-2010 projektu „Regio Ferrea” została stworzona nowoczesna wystawa paleontologiczna.  Ekomuzeum to „muzeum bez murów” – pamiętając o tym niezmiennie staramy się włączyć naszych gości w aktywną formę zwiedzania. To oni współtworzą naszą placówkę bawiąc się i ucząc jednocześnie przyjemnie spędzają swój wolny czas. Służą temu między innymi organizowane corocznie imprezy takie jak: popularno – naukowe „Żelazne Korzenie” czy organizowany od 2008 roku Festyn Historyczny „Od Prasłowian do Polaków”.

 

Galeria zdjęć

 • Powiat Starachowicki SPWZ
 • Powiat Starachowicki SPWZ
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!