Szukaj ...

  • w kategorii
  • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Chęciny

Gmina i Miasto Chęciny leży w środkowej części Województwa Świętokrzyskiego. Dogodne położenie geograficzne (usytuowanie przy trasie S7 Warszawa-Kraków, 15 km od Kielc), dynamiczny rozwój gospodarczy i bogactwo walorów przyrodniczych i historycznych stawiają Gminę Chęciny w czołówce najatrakcyjniejszych gmin województwa i jako lidera w rozwoju turystyki.


Powierzchnia gminy: 127,57 km2 (5,7% pow. powiatu kieleckiego), Liczba mieszkańców: 14 990 osób.

Przy wielomilionowym wsparciu unijnym realizowane są liczne inwestycje: Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego, rozbudowa oczyszczalni ścieków  oraz rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin. Wybudowana została nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, a także zmodernizowano infrastrukturę drogową.

Symbolem Gminy Chęciny są ruiny Zamku Królewskiego, który odwiedzany jest w sezonie przez ponad 120 tys. osób. W odległości kilku kilometrów znajduje się również Jaskinia Raj oraz Skansen w Tokarni, a niebawem rozpocznie się budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Oprócz rozwoju turystyki podejmowane są aktywne działania mające na celu stworzenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Warto podkreślić rosnącą atrakcyjność Ziemi Chęcińskiej, jako miejsca do mieszkania, odpoczywania i inwestowania.

Gospodarka

Dynamiczny rozwój Gminy Chęciny, zmieniający się jej wizerunek oraz tworzenie atrakcyjnych turystycznie miejsc sprawia, że coraz częściej Gmina Chęciny wzbudza zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Biorąc pod uwagę historyczny i turystyczny charakter Gminy Chęciny oraz jej przyrodnicze walory (85% Gminy Chęciny położone jest w Kielecko-Chęcińskim Parku Krajobrazowym oraz w znacznym stopniu objęte jest  Programem Natura 2000) należy pamiętać, że nie możemy rozmawiać o rozwoju wielkiego, ciężkiego przemysłu. Rozwijająca się turystyka wprost zachęca do tworzenia atrakcyjnej bazy noclegowej i gastronomicznej. Rozwój turystyki stanowi szansę zarówno dla zachowania przyrody w Gminie Chęciny, jak również ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Zmiany te i dalszy rozwój turystyki powinny zdecydowanie nawiązywać do uwarunkowań przyrodniczych, ochrony podstawowych procesów ekologicznych i ochrony wartości kulturowych.

Edukacja

Jednym z najważniejszych celów lokalnego samorządu jest inwestycja w rozwój dzieci i młodzieży. Realizowane są projekty służące podnoszeniu wiedzy i umiejętności uczniów, a także realizowane są zadania mające na celu podniesienie standardu placówek oświatowych poprzez ich remontowanie i doposażanie.

Na terenie Gminy Chęciny znajduje się 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez samorząd lokalny, 3 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia, 2 gimnazja oraz szkoła ponadgimnazjalna, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kielecki.

Kultura, turystyka i sport

Ziemia Chęcińska to jeden z najpiękniejszych regionów Województwa Świętokrzyskiego. Niezwykła przyroda, malownicze zakątki i liczne obiekty dziedzictwa kulturowego sprawiają, że chętnie spędzają tu czas turyści z kraju i zagranicy. Na terenie gminy powstają ścieżki i szlaki służące rozwojowi turystyki.

Wszystkie zabytki sakralne Chęcin łączy szlak spacerowo-pieszy zwany ,,Ścieżką Mnicha”. Zamienił on uczęszczane licznie przez mieszkańców i turystów ziemne ścieżki w wygodny, pieszy szlak. Dla miłośników geologii najbardziej atrakcyjny  jest Szlak Archeo-Geologiczny. Odnajdziemy tu tajemniczą jaskinię ,,Piekło”, wejdziemy na Górę Zelejową, Górę Miedziankę, skąd roztacza się wspaniała panorama okolicy. Dojeżdżając do Zamku nie sposób nie zauważyć leżącej po lewej stronie drogi skalnej ściany. To rezerwat ,,Rzepka”. Ściana, gdzie można zobaczyć jak zbudowane są wnętrza gór otaczających Chęciny.

Rozwój i krzewienie kultury oraz tradycji to dla Gminy Chęciny priorytetowe zadania. Od kilku lat władze lokalne organizują szereg wydarzeń, dzięki którym możliwa jest szersza promocja Ziemi Chęcińskiej, a tym samym zwiększa się liczba turystów odwiedzających nasz region. Najważniejsze wydarzenia ostatnich kilku lat to:  „Kampania promocyjna Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach”; „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”,  „Nocne zwiedzanie zabytków Chęcin”, czy „Międzynarodowy Plener Malarski”.

Niezwykle istotną dziedziną, w której Chęciny chętnie i dynamicznie się rozwijają jest sport. Nie tylko organizowane są liczne turnieje, zabawy i konkursy, ale powstaje nowoczesna baza sportowa. Na przestrzeni ostatnich kilku lat powstała hala widowiskowo-sportowa na prawie 1300 widzów. W hali znajdują się boiska do gier zespołowych: piłka ręczna, siatkówka, halówka, koszykówka, tenis, zapasy, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, badminton, judo. Dodatkowo przy hali sportowej są wykonane dwa boiska zewnętrzne: do piłki ręcznej oraz do tenisa ziemnego. Ponadto na terenie gminy znajduje się kompleks sportowy „Orlik 2012”, zakończono modernizację hali sportowej w Wolicy, oraz powstają nowe boiska służące lokalnej społeczności.

Instytucją czuwająca nad kulturą i sportem w Gminie Chęciny jest Centrum Kultury i Sportu „Pod Basztami” w Chęcinach.

http://ckis.com.pl/

Współpraca Międzynarodowa

W kwietniu 2003 r. w Chęcinach podpisany został list intencyjny  o  współpracy pomiędzy gminami: Chęciny i Schöneck (Niemcy).  Gminę Chęciny odwiedzili: Burmistrz, Rolf Keil, Z-ca Burmistrza, Isa Suplie i Przewodniczący Rady, Claus Mahlstedt.

1 września 2003 r. została podpisana umowa partnerska, na mocy której gminy: Chęciny i Schöneck mogą wymieniać informacje i doświadczenia na różnych płaszczyznach życia społecznego. Umowa ta umożliwiła również możliwość pozyskiwania środków na realizację wspólnych projektów służących rozwojowi i promocji obu gmin.

Zgodnie z umowa współpraca obejmuje dziedziny  z zakresu:

Aktywizacji funkcjonowania wspólnot gminnych

Wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska

Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu turystyki, sportu i rekreacji

Wymiany informacji i doświadczeń w zakresie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem wspierania kontaktów pomiędzy przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw

Wymiany informacji i doświadczeń w różnych dziedzinach życia kulturalnego gminy

Nawiązania stosunków między placówkami oświatowymi

Wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia

Wymiany doświadczeń z zakresu Ochotniczej Straży Pożarnej

Wymiany informacji i doświadczeń w zakresie korzystania ze strukturalnych funduszy oraz programów Unii Europejskiej

  • Konferencja ekologiczna pn.: „Ochrona wód podziemnych GZWP i wód powierzchniowych w obrębie Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego” 2005 r.

Celem konferencji była wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska, turystyki, sportu i rekreacji, a także w zakresie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem wspierania kontaktów pomiędzy przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt ukazał różnice w sposobach rozwiązywania zagadnień związanych z rozwojem gospodarczym z zachowaniem walorów przyrodniczych poszczególnych regionów

  • Międzynarodowa Konferencja „GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI” 2007 r.

Celem konferencji było omówienie teoretycznych i praktycznych sposobów zagospodarowania odpadów stałych. W spotkaniu wzięli udział specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Prelegenci przybliżyli słuchaczom m.in. różne procesy zagospodarowania odpadów od tradycyjnego składowania odpadów poprzez technologie sortowania i przetwarzania do ich termicznego wykorzystania.

  • Konferencja pn. „DZIEDZICTWO KULTUROWE A TURYSTYKA – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MIAST PARTNERSKICH: SCHÖNECK I CHĘCINY”. – 2009 r.

Celem konferencji  była wymiana doświadczeń dotyczących relacji zasoby kulturowe i przyrodnicze a turystyka, w tym:

- określenie szans rozwoju turystyki w regionie w oparciu o zasoby kulturowe
i przyrodnicze;

- zarządzanie zasobami kulturowymi i przyrodniczymi;

- ochrona zasobów kulturowych i przyrodniczych;

- gospodarowanie funduszami europejskimi oraz ustalenie programów dla rozwoju turystyki.

Przedstawiciele różnych podmiotów ze strony polskiej i niemieckiej (władz lokalnych, ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych) podjęli próbę udzielenia możliwie najpełniejszej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie jak wykorzystać lokalne dziedzictwo i tożsamość kulturową do inspirowania szybszego rozwoju lokalnego.

Znani mieszkańcy, ciekawostki z historii

Pasjonaci historii Polski znajdą na terenie Gminy Chęciny liczne zabytki sięgające czasów pierwszych królów Polski – Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Najbardziej znanym obiektem dziedzictwa kulturowego jest średniowieczna warownia – Zamek Królewski w Chęcinach, wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Zwoływane tutaj zjazdy rycerstwa dały początek sejmom. Twierdza stanowiła miejsce więzienia znaczących jeńców oraz siedzibę królewskich wdów, m.in. słynnej królowej Bony. W Chęcinach znajdą też coś dla siebie miłośnicy sztuki sakralnej, do której należy zaliczyć m.in.: neogotycki kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, zespół klasztorny Franciszkanów oraz barokowy zespół klasztorny Klarysek z 1643 r. Obiektem, w którym odbywają się autorskie wieczorki, wernisaże i koncerty  jest renesansowa kamieniczka z 1570 r. zwana „Niemczówką”. Wystrojem wnętrz oraz aranżacją okolicznych terenów zachwyca dwór starostów chęcińskich w Podzamczu z początku XVII wieku. Gmina Chęciny to również raj dla geologów. Trasa turystyczna Świętokrzyskiego Szlaku Archeo – Geologicznego obejmuje zwiedzanie Jaskini Raj i Piekło, rezerwatów przyrody nieożywionej: Góry Zelejowej, Góry Rzepki, Góry Zamkowej czy rezerwatu Góry Miedzianki. Miłośników górnictwa zachęcamy do odwiedzenia Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, gdzie można zobaczyć historyczne narzędzia i maszyny górnicze, minerały oraz monety wykonane z wydobywanej przed wiekami miedzi.

Osoby do kontaktu

Renata Janusz (Zastępca Kierownika Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji)

Krzysztof Kasiński (Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny „Niemczówka)

Strona główna

www.checiny.pl

Galeria zdjęć

  • Chęciny
  • spwz Chęciny
  • spwz Chęciny
  • spwz Chęciny
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!