Szukaj ...

 • w kategorii
 • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Wydarzenia

2019-05-30

Zaproszenie na misję gospodarczą w Szanghaju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu już po raz drugi została zaproszona do przygotowania udziału Polski w targach China International Import Expo, które odbędą się w dniach 5-10 listopada br. w Szanghaju. To największa tego typu impreza w Chinach organizowana z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania produktów Państwa firmy. Istotnym celem targów jest promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych wysokiej jakości. ...

2018-11-27

Swiętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy- misja gospodarcza tour operatorów

Sektor turystyczno-uzdrowiskowy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów Regionu Świętokrzyskiego, którego potencjał można istotnie zwiększyć poprzez działania promocyjne. W takie przedsięwzięcia wpisuje się planowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 12 – 15 czerwca 2019r. misja przyjazdowa gości zagranicznych połączona z VI spotkaniem sieciującym pn.: „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca w Busku-Zdroju. Celem tego wydarzenia, jak w latach ubiegłych będzie promocja regionalnych możliwości tego sektora na rynkach zagranicznych oraz nawiązanie nowych, trwałych kontaktów. Program wydarzenia przewiduje w części merytorycznej, oprócz wystąpień znakomitych ekspertów, również wizyty w lokalnych sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. ...

2018-05-23

Spotkanie Grupy Sterującej międzynarodowego projektu ATM for SME`s

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Cagliari odbyło się spotkanie Grupy Sterującej  międzynarodowego projektu  ATM for SME`s – “Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises”, (“Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”), realizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w ramach Programu INTERREG EUROPA. ...

więcej

spwzswpz

Czym jest samorząd gminny?

Gmina (samorząd gminny) oznacza wspólnotę samorządową, którą tworzą z mocy prawa mieszkańcy gminy, oraz odpowiednie terytorium. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność jest chroniona sądownie. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W Polsce wyróżniane są trzy rodzaje gmin:

 • gmina wiejska: gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta,
 • gmina miejsko-wiejska: gmina, w skład której wchodzi miasto (z reguły siedziba rady gminy) oraz wsie,
 • gmina miejska (gmina o statusie miasta) – gmina, która zawiera się w administracyjnych granicach miasta.

Samorząd gminny – zadanie i kompetencje.

Zadaniami gminy są wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania i kompetencje samorządu gminnego obejmują następujące obszary:


 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


Organami gminy są: rada gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców. W skład rady wchodzą radni w liczbie:

1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców,

2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców,

3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców,

4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech dodatkowo na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

Na szczeblu gminy domniemanie kompetencji służy radzie gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
 6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Organem wykonawczym gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy (4 lata licząc od dnia wyborów). Wójt jest organem wykonawczym w gminie, która na swoim terytorium nie zawiera miasta. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. W gminach o statusie miasta, powyżej 100.000 mieszkańców, organem wykonawczym jest prezydent miasta.

Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie uchwał,
 • przygotowywanie projektu budżetu,
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 • sprawowanie funkcji kierownika urzędu.

Urząd gminy (także urząd miasta i gminy, urząd miejski) – jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest obsługa organów gminy, w tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie realizacji uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) i zadań gminy określonych przepisami prawa.

Kierownikiem urzędu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organy nadzoru nad działalnością samorządu gminnego, zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji, to:

 • Prezes Rady Ministrów, Wojewoda,
 • Regionalna Izba Obrachunkowa - w zakresie spraw finansowych,

Nadzór jest dokonywany tylko z punktu widzenia legalności podejmowanych przez samorząd gminny działań. Oznacza to, że organ nadzorczy może badać działalność jednostki samorządu terytorialnego (jej organów) tylko co do jej zgodności z prawem, a nie ma prawa oceniać jej celowości, gospodarności i rzetelności.

Budżet samorządu gminnego:

Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne oraz subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w przepisach szczególnych.

Źródła dochodów własnych gminy:


 • wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 • wpływy z opłat, w tym: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów, eksploatacyjnej,
 • dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych,
 • dochody z majątku gminy,
 • spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
 • dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w  przepisach jako dochody gminy,
 • 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 • odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 • odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
 • odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 • dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - 39,34%,
 • udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy – 6,71%,
 • inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Kalendarium

Listopad 2019
PonWtŚrCzPtSobNdz
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Galeria

Współpraca zagraniczna

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!