Szukaj ...

 • w kategorii
 • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Wydarzenia

2019-05-30

Zaproszenie na misję gospodarczą w Szanghaju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu już po raz drugi została zaproszona do przygotowania udziału Polski w targach China International Import Expo, które odbędą się w dniach 5-10 listopada br. w Szanghaju. To największa tego typu impreza w Chinach organizowana z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania produktów Państwa firmy. Istotnym celem targów jest promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych wysokiej jakości. ...

2018-11-27

Swiętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy- misja gospodarcza tour operatorów

Sektor turystyczno-uzdrowiskowy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów Regionu Świętokrzyskiego, którego potencjał można istotnie zwiększyć poprzez działania promocyjne. W takie przedsięwzięcia wpisuje się planowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 12 – 15 czerwca 2019r. misja przyjazdowa gości zagranicznych połączona z VI spotkaniem sieciującym pn.: „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca w Busku-Zdroju. Celem tego wydarzenia, jak w latach ubiegłych będzie promocja regionalnych możliwości tego sektora na rynkach zagranicznych oraz nawiązanie nowych, trwałych kontaktów. Program wydarzenia przewiduje w części merytorycznej, oprócz wystąpień znakomitych ekspertów, również wizyty w lokalnych sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. ...

2018-05-23

Spotkanie Grupy Sterującej międzynarodowego projektu ATM for SME`s

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Cagliari odbyło się spotkanie Grupy Sterującej  międzynarodowego projektu  ATM for SME`s – “Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises”, (“Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”), realizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w ramach Programu INTERREG EUROPA. ...

więcej

spwzswpz

Czym jest samorząd powiatowy?

Powiat (samorząd powiatowy) to jednostka samorządu terytorialnego (lokalnego) – lokalna wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy powiatu, oraz odpowiednie terytorium. Powiat posiada osobowość prawną, chronioną sądownie. Powiat wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. O ustroju powiatu stanowi statut. Powiat jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego obejmuje całe obszary graniczących ze sobą: gmin (powiat ziemski) albo cały obszar miast na prawach powiatu (powiat grodzki). Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonująca zadania powiatu.

Zadania i kompetencje samorządu powiatowego:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • geodezji, kartografii i katastru,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • administracji architektoniczno-budowlanej,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • ochrony praw konsumenta,
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • obronności,
 • promocji powiatu,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • działalności w zakresie telekomunikacji.

Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Organami samorządu powiatowego są: rada powiatu i zarząd powiatu

Rada powiatu - organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch dodatkowo na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

Zadania rady powiatu: zakres działalności rady powiatu został określony w ustawie o samorządzie powiatowym. Do najważniejszych zalicza się:

 • stanowienie prawa miejscowego,
 • wybór i odwołanie zarządu,
 • powołanie i odwołanie na wniosek starosty skarbnika powiatu,
 • uchwalanie budżetu,
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały o udzielaniu bądź nieudzielaniu absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu,
 • uchwalanie powiatowych programów w zakresie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezrobociu.

Zarząd powiatu - organ wykonawczy powiatu. W jego skład wchodzą starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd wybierany jest przez radę powiatu. Liczy od 3 do 5 osób. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu.

Najważniejsze zadania zarządu powiatu to:

 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie uchwał rady powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Funkcje organów powiatu w miastach naprawie powiatu sprawuje rada miasta i prezydent miasta.

Starostwo powiatowe – urząd i siedziba starosty oraz władz administracyjnych powiatu. Starostwo powiatowe stanowi aparat pomocniczy organów powiatu (zarządu powiatu, rady powiatu) oraz starosty powołany w celu pomocy w wykonywaniu ich kompetencji oraz zadań.

Organy nadzoru nad działalnością samorządu powiatowego, zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji, to:

 • Prezes Rady Ministrów, Wojewoda,
 • Regionalna Izba Obrachunkowa - w zakresie spraw finansowych,

Nadzór jest dokonywany tylko z punktu widzenia legalności podejmowanych przez samorząd powiatowy działań. Oznacza to, że organ nadzoru może badać działalność jednostki samorządu terytorialnego (jej organów) tylko co do zgodności z prawem, a nie ma prawa oceniać celowości, gospodarności i rzetelności.

Budżet samorządu powiatowego:

Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne oraz subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródła dochodów własnych powiatu:

 • wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu,
 • dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych,
 • dochody z majątku powiatu,
 • spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
 • dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w przepisach jako dochody powiatu,
 • 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jeśli właściwe przepisy nie stanowią inaczej,
 • odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, jeśli właściwe przepisy nie stanowią inaczej,
 • odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
 • odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej,
 • dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%,
 • udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu – 1,40%.
 • inne dochody należne powiatowi na podstawie właściwych przepisów.

Powyższe informacje wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

Kalendarium

Wrzesień 2019
PonWtŚrCzPtSobNdz
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30           

Galeria

Współpraca zagraniczna

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!