Szukaj ...

 • w kategorii
 • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Wydarzenia

2019-05-30

Zaproszenie na misję gospodarczą w Szanghaju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu już po raz drugi została zaproszona do przygotowania udziału Polski w targach China International Import Expo, które odbędą się w dniach 5-10 listopada br. w Szanghaju. To największa tego typu impreza w Chinach organizowana z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania produktów Państwa firmy. Istotnym celem targów jest promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych wysokiej jakości. ...

2018-11-27

Swiętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy- misja gospodarcza tour operatorów

Sektor turystyczno-uzdrowiskowy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów Regionu Świętokrzyskiego, którego potencjał można istotnie zwiększyć poprzez działania promocyjne. W takie przedsięwzięcia wpisuje się planowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 12 – 15 czerwca 2019r. misja przyjazdowa gości zagranicznych połączona z VI spotkaniem sieciującym pn.: „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca w Busku-Zdroju. Celem tego wydarzenia, jak w latach ubiegłych będzie promocja regionalnych możliwości tego sektora na rynkach zagranicznych oraz nawiązanie nowych, trwałych kontaktów. Program wydarzenia przewiduje w części merytorycznej, oprócz wystąpień znakomitych ekspertów, również wizyty w lokalnych sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. ...

2018-05-23

Spotkanie Grupy Sterującej międzynarodowego projektu ATM for SME`s

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Cagliari odbyło się spotkanie Grupy Sterującej  międzynarodowego projektu  ATM for SME`s – “Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises”, (“Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”), realizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w ramach Programu INTERREG EUROPA. ...

więcej

spwzswpz

Czym jest samorząd regionalny?


Czym jest samorząd regionalny ?

Samorząd regionalny - województwo jest to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań (mienie i budżet). Przez termin województwo i samorząd województwa rozumie się regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Województwo realizuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Samorząd regionalny – zadania i kompetencje.

Samorząd regionalny odpowiada za prowadzenie polityki rozwoju regionalnego w województwie, na którą składa się:

 • tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
 • utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 • pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
 • racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technicznego oraz innowacji,
 • wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,
 • promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Ponadto, samorząd regionalny określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:

 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
 • pobudzanie aktywności gospodarczej,
 • podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
 • zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
 • kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Najważniejsze zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami dotyczą:

 • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony praw konsumentów,
 • obronności,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy .

Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy.

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa.

Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich – w zależności od wielkości populacji zamieszkującej dane województwo: w liczbie 30 w województwach do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radych dodatkowo za każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

Do zadań Sejmiku należy m.in.:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu województwa (jest on uchwalany po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów), zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich,
 • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”, oraz podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 • uchwalanie budżetu województwa,
 • określanie zasad udzielania dotacji podmiotowych i przedmiotowych z budżetu województwa,
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonania wieloletnich programów województwa,
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu,
 • wybieranie i odwoływanie zarządu województwa, rozpatrywanie sprawozdania z jego działalności oraz powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa.

Zarząd województwa jest organem wykonawczym samorządu województwa. W jego skład, liczący 5 osób, wchodzi marszałek województwa (jako przewodniczący), wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie wybierani są przez Sejmik w głosowaniu tajnym. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa.

W pracach zarządu uczestniczy także, z głosem doradczym, skarbnik województwa.

Zadania zarządu województwa:

Zarząd województwa jest uprawniony do wykonywania tych zadań samorządu województwa, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do najważniejszych kompetencji zarządu wymienionych w przepisach ustawy o samorządzie województwa należą:

 • wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
 • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
 • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
 • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
 • organizowanie współpracy ze strukturami samorządów regionalnych, także w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
 • kierowanie, koordynowanie i  kontrolowanie działalności wojewódzkich  samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

Urząd marszałkowski – to wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Urząd stanowi aparat pomocniczy zarządu województwa celem umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Zapewnia ponadto pełną obsługę (kadrową, prawną, techniczną, organizacyjną i ekspercką) komisji organów wykonawczych (zarządu województwa i marszałka województwa) oraz uchwałodawczych (sejmiku województwa). Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa. Kierownikiem urzędu jest marszałek województwa.

Organy nadzoru nad działalnością samorządu regionalnego, zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji, to:

 • Prezes Rady Ministrów, Wojewoda,
 • Regionalna Izba Obrachunkowa - w zakresie spraw finansowych,

Nadzór jest dokonywany tylko z punktu widzenia legalności podejmowanych przez samorząd powiatowy działań. Oznacza to, że organ nadzoru może badać działalność jednostki samorządu terytorialnego (jej organów) tylko co do zgodności z prawem, a nie ma prawa oceniać celowości, gospodarności i rzetelności.

Budżet samorządu województwa:

Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne oraz subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody własne województwa:

 • dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych,
 • dochody z majątku województwa,
 • spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa,
 • dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
 • 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jeśli właściwe przepisy nie stanowią inaczej,
 • odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej,
 • odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa,
 • odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej,
 • dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
 • udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa – 1,60%,
 • udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa – 14,75%,
 • inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów.

 

2014-04-08

Dualizm władzy na poziomie regionalnym

Na poziomie regionu – województwa występuje zarówno administracja rządowa (wojewoda) jak i administracja samorządowa (samorząd województwa). Administracja rządowa w regionie reprezentowana jest przez Wojewodę, którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prezes Rady Ministrów i minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawują też nadzór nad działalnością wojewody. Nadzór ten ma gwarantować przestrzeganie przez wojewodę nie tylko prawa, ale i polityki rządu, rzetelności i gospodarności, przestrzeganie przez niego poleceń i wytycznych otrzymanych od premiera. Wojewoda jest: przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie, organem rządowej administracji zespolonej w województwie, organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności, organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji, reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Wojewoda kontroluje pod względem legalności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności: dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań; zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach; dostosowuje do miejscowych warunków szczegółowe cele polityki rządu oraz – w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach – koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań, dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy; wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw; przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa; wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. Nie mogą one jednak dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej – wojewoda nie może w tym trybie przesądzić o treści zezwolenia czy innej decyzji przygotowywanej np. przez wójta gminy. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń wojewody, wydanych organom administracji niezespolonej i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w tej sprawie. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, samorządzie powiatu i samorządzie województwa (art. 12. ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie). Wojewoda wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie pozycję organizacyjno-prawną wojewody reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) Administracja samorządowa w województwie to samorząd województwa.

więcej

Kalendarium

Lipiec 2019
PonWtŚrCzPtSobNdz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031       

Galeria

Współpraca zagraniczna

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!