Szukaj ...

 • w kategorii
 • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Wydarzenia

2019-05-30

Zaproszenie na misję gospodarczą w Szanghaju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu już po raz drugi została zaproszona do przygotowania udziału Polski w targach China International Import Expo, które odbędą się w dniach 5-10 listopada br. w Szanghaju. To największa tego typu impreza w Chinach organizowana z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania produktów Państwa firmy. Istotnym celem targów jest promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych wysokiej jakości. ...

2018-11-27

Swiętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy- misja gospodarcza tour operatorów

Sektor turystyczno-uzdrowiskowy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów Regionu Świętokrzyskiego, którego potencjał można istotnie zwiększyć poprzez działania promocyjne. W takie przedsięwzięcia wpisuje się planowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 12 – 15 czerwca 2019r. misja przyjazdowa gości zagranicznych połączona z VI spotkaniem sieciującym pn.: „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca w Busku-Zdroju. Celem tego wydarzenia, jak w latach ubiegłych będzie promocja regionalnych możliwości tego sektora na rynkach zagranicznych oraz nawiązanie nowych, trwałych kontaktów. Program wydarzenia przewiduje w części merytorycznej, oprócz wystąpień znakomitych ekspertów, również wizyty w lokalnych sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. ...

2018-05-23

Spotkanie Grupy Sterującej międzynarodowego projektu ATM for SME`s

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Cagliari odbyło się spotkanie Grupy Sterującej  międzynarodowego projektu  ATM for SME`s – “Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises”, (“Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”), realizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w ramach Programu INTERREG EUROPA. ...

więcej

spwzswpz

Czym jest samorząd regionalny?


Czym jest samorząd regionalny ?

Samorząd regionalny - województwo jest to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań (mienie i budżet). Przez termin województwo i samorząd województwa rozumie się regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Województwo realizuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Samorząd regionalny – zadania i kompetencje.

Samorząd regionalny odpowiada za prowadzenie polityki rozwoju regionalnego w województwie, na którą składa się:

 • tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
 • utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 • pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
 • racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technicznego oraz innowacji,
 • wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,
 • promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Ponadto, samorząd regionalny określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:

 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
 • pobudzanie aktywności gospodarczej,
 • podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
 • zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
 • kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Najważniejsze zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami dotyczą:

 • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony praw konsumentów,
 • obronności,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy .

Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy.

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa.

Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich – w zależności od wielkości populacji zamieszkującej dane województwo: w liczbie 30 w województwach do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radych dodatkowo za każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

Do zadań Sejmiku należy m.in.:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu województwa (jest on uchwalany po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów), zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich,
 • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”, oraz podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 • uchwalanie budżetu województwa,
 • określanie zasad udzielania dotacji podmiotowych i przedmiotowych z budżetu województwa,
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonania wieloletnich programów województwa,
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu,
 • wybieranie i odwoływanie zarządu województwa, rozpatrywanie sprawozdania z jego działalności oraz powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa.

Zarząd województwa jest organem wykonawczym samorządu województwa. W jego skład, liczący 5 osób, wchodzi marszałek województwa (jako przewodniczący), wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie wybierani są przez Sejmik w głosowaniu tajnym. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa.

W pracach zarządu uczestniczy także, z głosem doradczym, skarbnik województwa.

Zadania zarządu województwa:

Zarząd województwa jest uprawniony do wykonywania tych zadań samorządu województwa, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do najważniejszych kompetencji zarządu wymienionych w przepisach ustawy o samorządzie województwa należą:

 • wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
 • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
 • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
 • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
 • organizowanie współpracy ze strukturami samorządów regionalnych, także w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
 • kierowanie, koordynowanie i  kontrolowanie działalności wojewódzkich  samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

Urząd marszałkowski – to wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Urząd stanowi aparat pomocniczy zarządu województwa celem umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Zapewnia ponadto pełną obsługę (kadrową, prawną, techniczną, organizacyjną i ekspercką) komisji organów wykonawczych (zarządu województwa i marszałka województwa) oraz uchwałodawczych (sejmiku województwa). Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa. Kierownikiem urzędu jest marszałek województwa.

Organy nadzoru nad działalnością samorządu regionalnego, zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji, to:

 • Prezes Rady Ministrów, Wojewoda,
 • Regionalna Izba Obrachunkowa - w zakresie spraw finansowych,

Nadzór jest dokonywany tylko z punktu widzenia legalności podejmowanych przez samorząd powiatowy działań. Oznacza to, że organ nadzoru może badać działalność jednostki samorządu terytorialnego (jej organów) tylko co do zgodności z prawem, a nie ma prawa oceniać celowości, gospodarności i rzetelności.

Budżet samorządu województwa:

Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne oraz subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody własne województwa:

 • dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych,
 • dochody z majątku województwa,
 • spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa,
 • dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
 • 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jeśli właściwe przepisy nie stanowią inaczej,
 • odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej,
 • odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa,
 • odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej,
 • dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
 • udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa – 1,60%,
 • udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa – 14,75%,
 • inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów.

 

2014-04-08

Dualizm władzy na poziomie regionalnym

Na poziomie regionu – województwa występuje zarówno administracja rządowa (wojewoda) jak i administracja samorządowa (samorząd województwa). Administracja rządowa w regionie reprezentowana jest przez Wojewodę, którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prezes Rady Ministrów i minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawują też nadzór nad działalnością wojewody. Nadzór ten ma gwarantować przestrzeganie przez wojewodę nie tylko prawa, ale i polityki rządu, rzetelności i gospodarności, przestrzeganie przez niego poleceń i wytycznych otrzymanych od premiera. Wojewoda jest: przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie, organem rządowej administracji zespolonej w województwie, organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności, organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji, reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Wojewoda kontroluje pod względem legalności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności: dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań; zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach; dostosowuje do miejscowych warunków szczegółowe cele polityki rządu oraz – w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach – koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań, dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy; wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw; przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa; wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. Nie mogą one jednak dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej – wojewoda nie może w tym trybie przesądzić o treści zezwolenia czy innej decyzji przygotowywanej np. przez wójta gminy. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń wojewody, wydanych organom administracji niezespolonej i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w tej sprawie. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, samorządzie powiatu i samorządzie województwa (art. 12. ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie). Wojewoda wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie pozycję organizacyjno-prawną wojewody reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) Administracja samorządowa w województwie to samorząd województwa.

więcej

Kalendarium

Wrzesień 2019
PonWtŚrCzPtSobNdz
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30           

Galeria

Współpraca zagraniczna

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!