Szukaj ...

 • w kategorii
 • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Folksuniversitetet Uppsala (Szwecja)

Folkuniversitetet rozpoczął swoją działalność jako organizacja krajowa w 1942 roku, natomiast jego początki sięgają roku 1917 i powołaniu stowarzyszenia na rzecz stworzenia uniwersytetu ludowego. Folkuniversitetet początkowo działał jako wspierana przez rząd organizacja zajmująca się edukacją dorosłych, czyli jako prawdziwy uniwersytet otwarty. W latach 1970 i 1980 Folkuniversitetet stał się wiodącym aktorem uczenia się przez całe życie w Szwecji.


Folkuniversitetet składa się z pięciu niezależnych organizacji (biur regionalnych) obejmujących ponad czterdzieści filii w całej Szwecji. Biuro krajowe ma swoją siedzibę w Sztokholmie. Co roku, Folkuniversitetet przyjmuje w swoje progi ponad 140 000 studentów, oferując im różnego rodzaju wykłady, krótkie kursy czy też programy w pełnym wymiarze godzin, trwające od sześciu miesięcy do dwóch lat. Folkuniversitetet otrzymuje rządowe wsparcie finansowe, niemniej jednak znaczna część działalności uniwersytetu finansowana jest z opłat wnoszonych przez studentów a także przez organizacje i spółki.

Uniwersytet zatrudnia około 400 nauczycieli akademickich na cały etat oraz 7 000 na pół etatu.

Pracownicy administracji (obecnie w liczbie 500) zajmują się kwestiami administracyjnymi i rozwoju.

http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/In-English/About-Folkuniversitetet/

Władze uniwersytetu

Gunnar Danielsson, Rektor

Współpraca międzynarodowa

Folkuniversitetet prowadzi wiele działań związanych ze współpracą międzynarodową zarówno w Szwecji jak i za granicą. Przykładami takiej działalności mogą być kursy, jakie prowadzone w szkołach w Europie oraz różne projekty o nacisku międzynarodowym. W ramach współpracy z instytutami międzynarodowymi Folkuniversitetet oferuje swoim studentom możliwość połączenia studiów w Szwecji z zajęciami za granicą. Folkuniversitetet jest aktywnym partnerem programów LLP (uczenia się przez całe życie) w sieci obejmującej kraje członkowskie. Obecnie, Folkuniversitetet realizuje 12 projektów z partnerami z 14 krajów europejskich.


Zrealizowane projekty międzynarodowe

Job Skill – Toolbox

Głównym celem projektu było uregulowanie, rozwinięcie oraz dostosowanie szkoleń zawodowych do potrzeb średnioterminowych związanych z umiejętnościami i nowymi miejscami pracy w oparciu o regionalne prognozy rynku pracy.

http://www.jstoolbox.eu/Index.aspx


CQAF-VET provider model [Model organizatorów szkoleń zawodowych na podstawie wspólnych ram zapewnienia jakości]

Głównym celem projektu było stworzenie wspólnego modelu operacyjnego związanego z zapewnieniem jakości szkoleń zawodowych na poziomie organizatora oraz wspólnych standardów, kryteriów i procedur, w celu podniesienia jakości i atrakcyjności systemów i praktyk szkoleń zawodowych a także promowania transparentności i umożliwienia transferu innowacji w zakresie zapewnienia jakości pomiędzy organizatorami szkoleń zawodowych w Unii Europejskiej.

http://www.cqafvet.eu/Index.aspx


CQAF-VET Online [Szkolenia zawodowe – wspólne ramy zapewnienia jakości online]

Celem projektu jest przetestowanie i zakończenie wypracowanego przez partnerstwo modelu zapewnienia jakości oraz przeniesienie tego modelu na instrument online, umożliwiając w ten sposób samoocenę i poprawę jakości organizatorów szkoleń zawodowych.

http://cqaf-online.eu/index/php/en/


Peer Review for EQAVET [Wzajemna ocena zapewnienia jakości szkoleń zawodowych]

Peer Review dla EQAVET to dwuletni projekt Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji) ukierunkowany na transfer, rozwój i adaptację kilku produktów związanych z metodą ewaluacji zewnętrznej (peerreview), zgodnie z krajowymi systemami ustawicznej edukacji zawodowej i szkoleń funkcjonującymi w Grecji, Polsce, Szwecji, Francji i Bułgarii. Transferowi poddany będzie Podręcznik Peer Review dla Edukacji i Szkoleń Zawodowych (European Peer Review Manual for VET), związany z nim zestaw narzędzi wspomagających pracę ewaluatorów oraz program ich szkolenia.

http://www.peer-review.gr


European Integration Agent – IGMA

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do edukacji dorosłych dla imigrantów o niskich kwalifikacjach, aby pomóc im wejść na rynek pracy i stać się aktywnymi członkami społeczeństwa. Szczególnym celem projektu jest stworzenie metodologii skutecznego przewodnictwa niskowykwalifikowanych imigrantów posiadających  formalne i nieformalne wykształcenie dla dorosłych, poprzez skoordynowane działania sieci odpowiednich udziałowców. Przewodnictwo to będzie stworzone w oparciu o potrzeby/możliwości jednostek, koncentrując się na większym udziale imigrantów na rynku pracy.


L.I.K.E

Wielostronny projekt Grundtviga „Uczenie się poprzez idee zarządzania innowacyjnego, aby zapewnić transfer wiedzy starszych osób” LIKE [Learning throughinnovative management concepts to ensure transfer of knowledge of elderlypeople]. Elementy innowacyjne projektu to włączenie elementów zarządzania wiedzą do procedur operacyjnych, taktycznych i strategicznych małych i średnich przedsiębiorstw, łączenie rozwoju zasobów ludzkich oraz adresowanie problemu zarządzania zmianą i czasem przy pomocy szkoleń na odległość. Wszystkie te kwestie próbują ujednolicić wysiłki małych i średnich przedsiębiorstw, aby pozostać konkurencyjnymi w niepewnych warunkach, wśród wielu ograniczeń a także przy braku środków.

http://www.like.lllprojects.eu/index.php/en/


AMaP

Sieć Leonardo „Zarządzanie wiekiem w praktyce: Poprawa dostępu starszych pracowników do szkoleń zawodowych i kształcenia ustawicznego  w Europie” [Age Management in Practice: Improving Access to VET/CVET for OlderWorkersAcross Europe]. Celem projektu jest:

 1. Poprawić dostęp do szkoleń zawodowych i kształcenia ustawicznego dla starszych pracowników, koncentrując się na kluczowych wyzwaniach tej grupy klientów poprzez uczestniczenia w działaniach związanych z uczeniem się przez całe życie.
 2. Określić i pozytywnie wpłynąć na nastawienie pracodawców w stosunku do starszych pracowników w Europie,
 3. Rozpowszechnić wyniki projektu poprzez różnego rodzaju europejskie sieci oraz zaangażować kluczowych decydentów, takich jak Cedefop (Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego) czy ELGPN (Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego) tak, aby zapewnić jak największy wpływ.
 4. „Intelligent and ResponsibleTerritories” GETIR [Inteligentne i odpowiedzialne terytoria]

GETIR jest projektem pilotażowym, którego celem jest stworzenie profesjonalnego profilu menadżera inteligentnych i odpowiedzialnych terytoriów w oparciu o model TIR. Projekt wziął się z potrzeby odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora rozwoju lokalnego na rynku europejskim.

Partnerami w projekcie są Szwecja, Bułgaria, Rumunia i Grecja. Określono pięć obszarów, które menadżer musi udoskonalić, mianowicie: strategiczne zarządzanie wiedzą, kapitał społeczny na swoim terytorium, zrównoważony rozwój lokalny i terytorialna odpowiedzialność społeczna, nadzór, udział społeczny, umocowanie i nowe technologie. Oprócz określenia profilu, zawartość programu oraz rozwój umiejętności zawodowych stworzą narzędzie online stosowane do europejskiego szkolenia agenta oraz umożliwią stworzenie wspólnoty społecznej z kampusem dostępnym online, który umożliwi dzielenie się doświadczeniami oraz rozpowszechnianie definicji, realizacji i ciągłej oceny procesu. Kolejnym krokiem będzie testowanie zawartości szkoleń przez ekspertów od rozwoju lokalnego, co pozwoli zweryfikować cały wcześniejszy proces.

http://www.getir.eu/index.php/en/


EUPA

Cele EUPA:

 1. Stworzenie ram kwalifikacji dla wyników kształcenia opartych na PAS,
 2. Określenie wyników kształcenia, które mogą być łatwiejsze do osiągnięcia poprzez nieformalne sposoby nauki oraz wykorzystanie tej wiedzy do stworzenia narzędzi metodologicznych stosowanych w edukacji formalnej prowadzącej do tychże wyników kształcenia,
 3. Stworzenie, przy pomocy Narzędzia Oceny, nowego certyfikatu dla sekretarek oraz asystentek. Dwuwymiarowe Narzędzie Oceny będzie wykorzystywać narzędzia metodologiczne do oceny różnych wyników kształcenia, co pozwoli na jego zastosowanie w wielu sektorach,
 4. Stworzenie modułowego programu kształcenia oraz materiałów szkoleniowych, które pozwolą asystentkom na uzyskanie certyfikatu oraz przypisanie uzyskanych punktów do właściwych modułów programu kształcenia

http://www.llpeupea.eu/Index.aspx


SL-Tool

Długoterminowym celem Komisji jest wzrost poziomu wielojęzyczności wśród obywateli, aż do momentu, kiedy każdy z nich będzie posiadał praktyczną znajomość co najmniej dwóch języków obcych (Nowa Strategia Ramowa dotycząca Wielojęzyczności). Niniejsza kwestia wymaga podejścia na poziomie europejskim a narzędzie SL TOOL zapewnia w tym względzie konkretne rozwiązanie.

SL TOOL polega na współpracy siedmiu krajów (dziewięciu partnerów), prowadzącej do następujących wymiernych korzyści:

 1. Stworzenie nowego narzędzia będzie korzystne dla wszystkich krajów, gdyż obejmuje ono naukę wszystkich sześciu języków. Co więcej, konstrukcja narzędzia pozwoli na dostosowanie go do innych języków w zależności od potrzeb.
 2. Przy pomocy SL TOOL uczestnicy kursów mogą prowadzić rozmowy z innymi uczestnikami symulujące prawdziwe sytuacje, w jakich mogą się oni znaleźć. Stworzenie takiego narzędzia, uważanego za najbardziej innowacyjny element całego projektu, nie byłoby możliwe bez współpracy kilku krajów.
 3. Język jest najbardziej bezpośrednim sposobem wyrażania kultury i dlatego uczestnictwo w projekcie osób z różnych krajów pozwala na rozwój zdolności komunikacji międzykulturowej oraz świadomości obywatelstwa europejskiego.
 4. Transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy partnerami oraz ułatwienie zrozumienia różnych kultur pomiędzy partnerami.

http://www.sltool.ed/Index.aspx

Osoby do kontaktu w sprawach współpracy międzynarodowej

Ali Rashidi

Dyrektor

Departament Wsółpracy Międzynarodowej

Folkuniversitetet

Portalgatan 2A, Box 386, 751 06 Uppsala, Szwecja

Tel. +46 018-68 00 00 Fax: +46 018-68 00 50

Komórka +46 736618683

ali.rashidi@folksuniversitetet.se

www.folksuniversitetet.se


Strona: www.folkuniversitetet.se

Galeria zdjęć

 • spwz
 • spwz
 • spwz
 • spwz
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!